برنامه کامل و جامع برای گرم کردن

برنامه کامل گرم کردن

بخش اول – تمرینات دویدنی به مدت ۸ دقیقه

دویدن به سمت جلو و مستقیم۱ – دویدن به سمت جلو و مستقیم
زمین تمرین از ۶ تا ۱۰ جفت  مانع تشکیل شده است که بصورت موازی با فاصله ۵ تا ۶ متر از یکدیگر قرار گرفته اند . دو بازیکن همزمان با هم از دو مانع اول دویدن نرم را آغاز کرده و تا آخرین مانع ادامه می دهند . همزمان با پیشرفت تمرین و گرم شدن بدن بازیکنان ، میتوانید سرعت دویدن را بطور فزاینده افزایش دهید . ( ۲ بار تکرار )

چرخش خارجی ران۲ – چرخش خارجی ران
در امتداد موانع به آرامی شروع به دویدن کنید . پس از رسیدن به هر مانع بایستید ، زانو خود را بالا آورده و ران را به طرف خارج بچرخانید . در کنار مانع بعدی این تمرین را با برای پای مخالف انجام دهید و این کار را تا رسیدن به مانع آخر تکرار نمایی . ( ۲ بار تکرار )

چرخش داخلی ران۳ – چرخش داخلی ران
در امتداد موانع به آرامی شروع به دویدن کنید . پس از رسیدن به هر مانع بایستید ، زانو خود را بالا آورده و ران را به طرف داخل یچرخانید . در کنار مانع بعدی این تمرین را با برای پای مخالف انجام دهید و این کار را تا رسیدن به مانع آخر تکرار نمایید . ( ۲ بار تکرار )

چرخیدن دور یار تمرینی۴ – چرخیدن دور یار تمرینی
همراه با یار تمرینی خود بطرف اولین جفت مانع بدوید سپس از پهلو و سریع (پابوکس) حرکت کرده و در وسط محدوده تمرینی دور یار تمرینی خود بچرخید و سریعا به سمت مانع خود برگردید . این حرکت را برای هر جفت مانع تکرار کنید . همواره به یاد داشته باشید که روی پنجه پاهای خود ایستاده و مرکز ثقل خود را بوسیله خم کردن مفاصل هیپ و زانو نگه دارید . ( ۲ بار تکرار )

زدن شانه ها به همدیگر۵ – زدن شانه ها به همدیگر
همراه با یار تمرینی خود بطرف اولین جفت مانع بدوید و سپس از پهلو و سریع (پابوکس) حرکت کرده و در وسط محدوده تمرینی از پهلو پرش کرده و در فضا شانه های خود را به شانه های هم تیمی خود بزنید .
نکته : مطمئن شوید که روی هر دو پا و با خم کردن مفاصل هیپ و زانو فرود می آیید . سعی کنید حرکت پرش را به صورت کامل و همزمان با یار تمرینی خود انجام دهید . (۲ بار تکرار)

دویدن سریع به جلو و عقب۶ – دویدن سریع به جلو و عقب
همراه با یار تمرینی خود با سرعت به سمت جلو و به طرف مانع دوم بدوید و سپس با حالت دویدن به عقب بطرف جفت مانع اول برگردید . مفاصل هیپ و زانوی خود را کمی خمیده نگه دارید . این تمرین را با دویدن ه جلو با عبور از دو جفت مانع و دویدن به عقب با عبور از یک جفت مانع تکرار کنید . به خاطر داشته باشید قدم هایتان را کوتاه و سریع بردارید . (۲ بار تکرار)

بخش دوم – تمرینات قدرتی . پلایومتریک . تعادلی به مدت ۱۰ دقیقه

نیمکت ایستا

 نیمکت ایستا
وضعیت شروع : درازکش رو به زمین قرار گرفته و بدن خود را بوسیله ساعدها و پاهایتان حمایت کنید . آرنج شما می بایست مستقیما زیر شانه هایتان قرار گیرد .
 تمرین : با حمایت ساعدهایتان بدنتان را بلند کنید ، شکم خود را به داخل منقبض کنید و ۲۰ – ۳۰ ثانیه این وضعیت را حفظ کنید بدن شما می بایست در یک راستا قرار گرفته باشد . سعی کنید هیچ گونه قوس اضافی در کمرتان ایجاد نگردد . (۳ بار تکرار)

سطح یک

نیمکت با جابجایی متناوب پاها نیمکت با جابجایی متناوب پاها
وضعیت شروع : درازکش رو به زمین قرار گرفته و بدن خود را بوسیله ساعد و پاهایتان حمایت کنید . آرنج های شما میبایست مستقیما زیر شانه هایتان قرار گیرد . تمرین : با حمایت ساعدهایتان بدنتان را بلند کنید ، شکم خود را به داخل منقبض کنید ، هر یک از پاهای خود را به نوبت از روی زمین بلند کنید و به مدت ۲ ثانیه در فضا نگهدارید . این تمرین را ۴۰ تا ۶۰ ثانیه ادامه دهید . بدن شما میبایست در یک راستا قرار گرفته باشد . سعی کنید هیچ گونه قوس اضافی در کمدتان ایجاد نگردد . ( ۳ بار تکرار)
سطح دو
نیمکت همراه با بلند کردن یک پا و نگه داشتن آن نیمکت همراه با بلند کردن یک پا و نگه داشتن آن
وضعیت شروع : درازکش رو به زمین قرارگرفته و بدن خود را بوسیله ساعدها و پاهای خود حمایت کنید . آرنج شما میبایست مستقیما زیر شانه هایتان قرار بگیرد . تمرین : با حمایت ساعدهایتان بدنتان را بلند کنید و این وضعیت را ۲۰ – ۳۰ ثانیه حفظ نمایید . بدن شما میبایست در یک راستا قرار گرفته باشد . اجازه ندهید لگن سمت مقابل شما به سمت پایین حرکت کند . همچنین سعی کنید هیچ گونه قوس اضافی در کمرتان ایجاد نگردد . مدت کوتهای استراحت کنید ، سپس تمرین را با پای مخالف تکرار نمایید ( ۳ بار تکرار )
سطح سه

 

نیمکت جانبی ایستانیمکت جانبی ایستا
وضعیت شروع : به پهلو دراز بکشید بطوریکه زانوی پای زیرین ۹۰ درجه خم شده باشد وزن بالا تنه خود را به وسیله ساعد و زانو حمایت کنید . آرنج بازوی حمایت کننده میبایست به طور مستقیم زیر شانه قرار بگیرد .
تمرین : پا و لگن بالایی خود را تا ارتفاع شانه های بالا بیاورید . در این وضعیت لگن و زانوی شما می بایست در یک راستا قرار گیرند . این وضعیت را به مت ۲۰ – ۳۰ ثانیه حفظ کنید . مدت کوتاهی استراحت کنید ، سپس تمرین را برای سمت مخالف بدن تکرار نمایید . (۲ بار تکرار برای هر سمت )
سطح یک
نیمکت جانبی همراه با بالا و پایین بردن لگننیمکت جانبی همراه با بالا و پایین بردن لگن
وضعیت شروع : در حالی عر دو پا صاف و کشیده هستند ، به پهلو دراز بکشید ، به ساعد زیرین تکیه کنید و به گونه ای که بدنتان از شانه تا پا در یک راستا مستقیم قرار گیرد . آرنج دست زیرین را باید دقیقا زیر شانه قرار گیرد . تمرین : لگن خود را تا زمین پایین بیاورید و دوباره به حالت اولیه برگردانید این تمرین را برای ۲۰ – ۳۰ ثانیه تکرار کنید . مدت کوتاهی استراحت کنید سپس تمرین را برای سمت مخالف بدن تکرار نمایید . (۳ بار تکرار برای هر سمت )
سطح دو
نیمکت جانبی با بلند کردن پانیمکت جانبی با بلند کردن پا
وضعیت شروع : در حالی هر دو پا صاف و کشیده هستند ، به پهلو دراز بکشید . به ساعد زیرین تکیه کنید به گونه ای که بدنتان از شانه تا پا در یک راستا ی مستقیم قرار گیرد . آرنج دست زیرین باید دقیقا زیر شانه قرار گیرد . تمرین : پا بالایی خود را به آرامی بالا ببرید و سپس آهسته آنرا دوباره پایین بیاورید این تمرین را برای ۲۰ – ۳۰ ثانیه تکرار کنید . مدت کوتاهی استراحت کنید سپس تمرین را برای سمت مخالف بدن تکرار نمایید . ( ۳ بار تکرار برای هر سمت )
سطح سه

 

 

حرکت همسترینگ سطح مبتدیحرکت همسترینگ سطح مبتدی
وضعیت شروع : روی سطح صاف و نرم زانو بزنید . از یار تمرینی بخواید مچ پاهایتان را با دو دست محکم روی زمین نگه دارد . تمرین بدن شما در تمام طول تمرین میبایست از شانه تا زانو در یک راستا قرار گرفته باشد . بدن خود را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت دهید . حرکت خود را با کمک عضلات همسترینگ و سریتی کنترل کنید . زمانی که قادر به حفظ این وضعیت نیستید به آرامی دست ها ، وزن بدنتان را کنترل کنید و به حالت شنای سوئدی روی زمین قرار گیرید . این حرکت را حداقل ۳ – ۵ بار یا ظرف ۶۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۱ بار تکرار )
سطح یک
حرکت همسترینگ سطح متوسطحرکت همسترینگ سطح متوسط
وضعیت شروع : روی سطح صاف و نرم زانو بزنید . از یار تمرینی خود بخواهید مچ پاهایتان را با دو دست محکم روی زمین نگه دارد . تمرین : بدن شما در تمام طول تمرین می بایست از شانه تا زانو در یک راستا قرار داشته باشد . بدن خود را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت دهید . حرکت خود را با کمک عضلات همسترینگ و سریتی کنترل نمایید . زمانی که دیگر قادر به حفظ ان وضعیت نیستید به آرامی به وسیله دستها و زن بدنتان را کنترل کنید و به حالت شنای سوئی روی زمین قرار گیرید . این حرکت را حداقل ۷ – ۱۰ بار یا ظرف ۶۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۱ بار تکرار )
سطح دو
حرکت همسترینگ سطح پیشرفتهحرکت همسترینگ سطح پیشرفته
وضعیت شروع : روی سطح صاف و نرم زانو بزنید . از یار تمرینی خود بخواهید مچ پاهایتان را با دو دست محکم روی زمین نگه دارد . تمرین : بدن شما در تمام طول تمرین می بایست از شانه تا زانو در یک راستا قرار داشته باشد . بدن خود را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت دهید . حرکت خود را با کمک عضلات همسترینگ و سریتی کنترل نماید . زمانی که دیگر قادر به حفظ این وضعیت نیستید به آرامی به وسیله دست ها وزن بدنتان را کنترل کنید و به حالت شنای سوئدی روی زمین قرار گیرید . این حرکت را خدا اقل ۱۲ – ۱۵ بار یا ظرف ۶۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۱ بار تکرار )
سطح سه

 

ایستادن روی یک پا و نگه داشتن توپایستادن روی یک پا و نگه داشتن توپ
وضعیت شروع : روی یک پا بایستید . تمرین : سعی کنید در حالی که توپ را با دو دست خود نگه داشته اید  روی یک پا تعادل خود را حفظ نمایید . وزن بدنتان را روی سینه پایتان حفظ کنید . به یاد داشته باشید زانو هایتان را به داخل خم نکنید . این حالت را برای مدت ۳۰ ثانیه حفظ کنید . پایتان را عوض نماید و تمرین را تکرار کنید . این تمرین را میتوان با چرخاندن توپ اطراف کمر یا زانوی دیگر مشکل تر کرد . ( ۲ بار تکرار )
سطح یک
ایستادن روی یک پا و پرتاب توپ برای یار تمرینیایستادن روی یک پا و پرتاب توپ برای یار تمرینی
وضعیت شروع : در حالی که روی یک پا ایستاده اید در فاصله ۲ تا ۳ متری از یار تمرینی خود قرار گیرید . تمرین : تعدل خود را حفظ کنید و در حالیکه عضلات شکم خود را به داخل منقبض کرده اید ، توپ را برای یکدیگر پرتاب کنید . وزن خود را روی سینه پاهایتان نگه دارید . به یاد داشته باشید مقدار کمی از زانو هایتان را خم کنید و اجازه ندهید آنها به داخل متمایز شوند . این وضعیت را برای مدت ۳۰ ثانیه ادامه دهید . پایتان را عوض کنید و حرکت را تکرار کنید ( ۲ بار تکرار )
سطح دو
ایستادن روی یک پا و بر هم زدن تعادل یار تمرینیایستادن روی یک پا و بر هم زدن تعادل یار تمرینی
وضعیت شروع : در حالی که به اندازی طول یک دست از بازیکن دیگر فاصله دارید رو به وی بایستید . تمرین : تعادل خود را در حالی که هر دو سعی در بر هم زدن تعادل یکدیگر در جهات گوناگون دارید ، حفظ نمایید . تلاش کنید که وزنتان را روی سینه پای خود حفظ کنید و از متمایل شدن زانوها یه داخل جلوگیری کنید . این تمرین را به مدت ۳۰ ثانیه ادامه دهید . پایتان را عوض کنید و حرکت را تکرار کنید . ( ۲ بار تکرار )
سطح سه

 

اسکات همراه با بلند شدن روی انگشتان پااسکات همراه با بلند شدن روی انگشتان پا
وضعیت شروع : در حالی که پاهای خود را به اندازه عرض لگن باز کرده اید بایستید . دستهایتان را روی لگن خود قرار دهید . تمرین : تصور کنید روی یک صندلی نشسته اید ، حرکت اسکات را با خم کردن مفصل های هیپ و زانو تا ۹۰ درجه انجام دهید . اجازه ندهید زانو هایتان به داخل متمایل شوند . به اهستگی به طرف پایین حرکت کنید و سپس مفاصل زانو و ران را صاف کنید و سپس به آهستگی دوباره به سمت پایین حرکت نماید .این تمرین را به مدت ۳۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۲ بار تکرار )
سطح یک
راه رفتن به شکل لانچراه رفتن به شکل لانچ
وضعیت شروع : در حالی که پاهای خود را به اندازه عرض لگن باز کرده اید بایستید . دستهایتان را روی لگن خود قرار دهید . تمرین : حرکت لانچ را به سمت جلو و به آرامی در هر گام انجام دهید . در هنگام انجام حرکت لانچ ، مفاصل زانو و لگن پای جلو می بایست تا ۹۰ درجه خم شوند . اجازه ندهید زانو هایتان به سمت داخل متمایل گردند . سعی کنید بالا تنه و هیپ خود را محکم و ثابت نگه دارید . حرکت لانچ را در عرض زمین انجام دهید . ( تقریبا ۱۰ بار برای هر پا ) و سپس با دوی نرم به محل شروع برگردید . ( ۲ بار تکرار )
سطح دو
اسکات روی یک پااسکات روی یک پا
وضعیت شروع : روی یک پا بایستید دست خود را روی شانه های یار تمرینی قرار دهید . تمرین : زانو های خود را به اهستگی تا حد امکان خم کنید . از متمایل شدن زانو ها به سمت داخل جلوگیری کنید . به آهستگی زانویتان را خم کنید و سپس اندکی سریعتر آنها را صاف کنید . بالا تنه و مفصل هیپ خود را در یک راستا نگه دارید . این حرکت را برای هر پا ۱۰ بار انجام دهید . ( ۲ بار تکرار )
سطح سه

 

 

پرش عمودیپرش عمودی
وضعیت شروع : در حالی که پاهای خود را به اندازه عرض لگن باز کرده اید بایستید . دستهایتان را روی لگن خود قرار دهید . تمرین : تصور کنید روی یک صندلی نشسته اید ، زانوهای خود را به آهستگی تا حدود ۹۰ درجه خم کنید . ۲ ثانیه در این وضعیت بمانید اجازه ندهید زانو هایتان به داخل متمایل گردد . از وضعیت اسکات تا حد امکان به سمت بالا پرشی انجام دهید . به نرمی روی سینه هر دو پا همراه با خم کردن مفصل هیپ و زانوی خود فرود بیایید . این تمرین را به مدت ۳۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۲ بار تکرار )
سطح یک
پرش جانبیپرش جانبی
وضعیت شروع : روی یکی از پاهای خود بایستید و بالا تنه خود را از ناحیه کمر اندکی به جلو خک کنید و سپس مفاصل زانو و هیپ خود را نیز به مقدار کم خم نمایید . تمرین : تقریبا یک متر به سمت جانب بپرید و روی سینه پای آزاد و به نرمی فرود بیاییئ . مفاصل زانو و هیپ خود را اندکی خم کنید و از تمایل زانوها به داخل جلوگیری کنید . تعادل خود را با هر پرش حفظ کنید . این تمرین را به مدت ۳۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۲ بار تکرار )
سطح دو
پرش در جهت های گوناگون ( پرش باکس )پرش در جهت های گوناگون ( پرش باکس )
وضعیت شروع : در حالی که پاهای خود ا به اندازه عرض لگن باز کرده اید بایستید ، تصور کنید که خطوطی ضربدری روی زمین وجود دارد و شما در وسط آنها ایستاده اید . تمرین : به طور متناوب به سمت جلو و عقب ، از یک گوشه به گوشه دیگر و به طور مورب از یک عرض به عرض دیگر پرش کنید . پرشی سریع و تا حد امکان انفجاری انجام دهید . مفاصل زانو و هیپ میبایست اندکی خم شود . فرودهایتان میبایست به نرمی و روی سینه پاهایتان انجام شود . اجازه ندهید زانوهایتان به داخل متمایل شود . این تمرین را به مدت ۳۰ ثانیه تکرار کنید . ( ۲ بار تکرار شود )
سطح سه

 

بخش سوم – تمرینات دویدنی به مدت ۲ دقیقه

دویدن در عرض زمیندویدن در عرض زمین
در عرض زمین فوتبال با ۷۵ تا ۸۰ درصد حداکثر سرعت خود بدوید . ( ۲ بار تکرار )

دویدن توام با جهشدویدن توام با جهش
با گامهای جهشی بلند و زانوهای بالا آمده با ارتفاع زیاد از یمن بدوید و سپس فرودی آرام و نرم روی سینه پاهایتان داشته باشید . از تاب دادن دستهایتان در هر گام استفاده کنید . ( حرکت دست و پای مخالف ) سعی کنید از حرکت پای جلو به سمت مرکز بدن و متمایل شدن زانوها به سمت داخل جلوگیری کنید . این حرکت را در عوض زمین تا رسیدن به سمت دیگر زمین انجام دهید و جهت ریکاوری با دوی نرم به محل شرو برگردید . ( ۲ بار تکرار )

حرکات برشیحرکات برشی
چهار تا پنج گام نرم بدوید و سپس روی پای بیرونی حرکت کاشتن پا ( توقف با مفصل زانو و ران خم و حفظ تعادل ) را انجام دهید و به طور مورب تغییر جهت دهید . قبل از اینکه بخواهید سرعتتان را کاهش دهید و یک حرکت کاشتن پا و حرکت برشی جدید انجام دهید شتاب بگیرید و ۵ تا ۷ گام با سرعت زیاد بردارید.( ۸۰ تا ۹۰ درصد حد اکثر سرعت ) ، اجازه ندهید زانوهایتان به داخل متمایل شود . حرکت را تا زمانی که به سمت دیگر زمین رسیدید تکرار کنید و سپس با دوی نرم به خط شروع برگردید . ( ۲ بار تکرار )

 

وضعیت قرارگیری صحیح زانو
وضعیت قرارگیری ناصحیح زانو
وضعیت قرار گیری صحیح زانو
وضعیت قرار گیری ناصحیح زانو

 

 

با تشکر از دوست خوبم سالار امینی

بیشتر بخوانید :  دانلود فيلم چگونگي گرم كردن دروازه بان

۹ نظرات

 1. بهنام فیروزی نیاول ۳۰ آذر ۱۳۹۱ از ۸:۵۰ ب.ظ پاسخ دادن

  خیلی ممنون این تمرینات خیلی خوبه و هر فوتبالیست که نخواد مصدوم شه باید حتمن قبل تمرین و مسابقه انجام بده این تمرینات معروف به

  plus 11 تمرینات

  هستند


  • admin ۱ دی ۱۳۹۱ از ۱:۵۵ ق.ظ پاسخ دادن

   تمرینات خوبیه ، ولی به نظرم یخورده طولانیه . اگه تایم تمریناتش رو کم کنی به نظرم بهتر میشه

   • سعید ۴ اسفند ۱۳۹۵ از ۹:۵۱ ب.ظ پاسخ دادن

    اینا نمونه هست و هر مربی بنا به نیازهای تیم میتواند جاهایی را حذف و یا مواردی را اضافه نماید.

 2. مهدي ۹ دی ۱۳۹۱ از ۷:۰۴ ب.ظ پاسخ دادن

  این تمرینات برای فوتباله یا فوتسال؟
  ممنون از زحماتتون

  • admin ۱۱ دی ۱۳۹۱ از ۱۰:۳۸ ق.ظ پاسخ دادن

   برای گرم کردن دوست عزیز .
   فرقی نداره ٰ منتها بسته به نوع تمرینیتون میتونید اون موضع بدن رو بیشتر روش تمرکز کنید .
   مثلا در برنامه شوت زنی گرم کردن باید با تمرکز بیشتری باشه ٰ مخصوصا اگه هوا سرد باشه .

 3. azim ۷ آذر ۱۳۹۲ از ۵:۴۹ ب.ظ پاسخ دادن

  بابت تمرین ها دستتون درد تکته مفید بودن اما اگه بتونین به همراه عکس بزارید خیلی خوب میشه;)

  • محمد احمدي مقدم ۸ آذر ۱۳۹۲ از ۱:۱۳ ب.ظ پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز

   تصویرها رو که قرار دادیم ، شاید منظورتون ویدئو بوده . تا چند وقت دیگه ویدئو گرم کردن +۱۱ هم قرار میدیم .

 4. vahid ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از ۱۲:۵۵ ب.ظ پاسخ دادن

  تشکر از مطالب جذابتون.
  اگه برا قسمتای متنی دانلود مستقیم بذارید از نظر زمانی بهتره.

 5. حسين محمودي ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ از ۶:۱۴ ق.ظ پاسخ دادن

  سلام
  مرسی از شما دوست عزیز
  موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.